Οι δράσεις ESG της SKAG!

Ανακάλυψέ τις παρακάτω!

Στην Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΕΒΕ δεσμευόμαστε να ενσωματώνουμε υπεύθυνες και βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητές μας. Είναι πολιτική μας να ενεργούμε υπεύθυνα στις καθημερινές μας σχέσεις με τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας, τους εργαζομένους μας και την τοπική κοινωνία.
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη, η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής στην τοπική κοινωνία. Η επιχείρησή μας βασίζεται στην τοπική κοινωνία για τους εργαζόμενους και τους πελάτες μας και η τοπική κοινωνία βασίζεται από την επιχείρησή μας για ευκαιρίες απασχόλησης και για τις υπηρεσίες μας.

Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχο της Εταιρίας, μέσα από την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και συγκεκριμένα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αποτελεί ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον και η συμβολή μας στη δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.
Η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική υπευθυνότητα και την οικονομική επιτυχία, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας της SKAG.
Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία έχει αναπτύξει μια πράσινη πολιτική, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα:

• Γίνεται 100% διαχείριση και καταγραφή των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και παρακολούθηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεικτών σε ετήσια βάση.
• Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες σχετικά με την Πρόβλεψη αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και 100% ετοιμότητα αντιμετώπισης πιθανού περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
• Έχουμε υιοθετήσει πρακτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και την συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.
• Υποστηρίζουμε ενεργά μέσα στην εταιρεία την ανακύκλωση και ορθολογική διαχείριση όλων των αποβλήτων, με την συγκομιδή και διάθεση του άχρηστου υλικού ( αλουμίνιο, χαρτί, ξύλο, πλαστικό, μπαταρίες) σε χώρους ανακύκλωσης.
• Η αγορά και επιλογή των βασικών πρώτων υλών μας βασίζεται σε κριτήρια βιωσιμότητας, ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων και πιστοποιήσεις με αντίστοιχα κριτήρια. Φροντίζοντας πάντα για την υγεία των νεαρών πελατών της, δεσμευόμαστε να μην χρησιμοποιούμε το επικίνδυνο χημικό κάδμιο για τον χρωματισμό στο πλαστικό PVC και να παρέχουμε προϊόντα πιστοποιημένα 100% χωρίς κάδμιο. Επιπροσθέτως δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε ως πρώτη ύλη, χαρτί και χαρτόνι από οίκους με FSC Πιστοποίηση.
• Εφαρμόζουμε προγράμματα προληπτικής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και αντικατάσταση παλιών τεχνολογιών με από νέες που θα μειώσουν τις ενεργειακές απώλειες.
• Ακολουθείται προσεκτική τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και όλων των σχετικών προτύπων και νομοθεσία της βιομηχανίας στις οποίες η εταιρεία συμφωνεί.
• Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων με την τοποθέτηση φωτοβολταικών πάνελ και στόχο την 100% ηλεκτροπαραγωγή και μείωση του ενεργειακού κόστους.
• Πραγματοποιείται συνεχής συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού για την αποτροπή του κινδύνου περιβαλλοντικών ζημιών στο νερό, τη γη, τη χλωρίδα και την πανίδα.
• Εφαρμόζεται πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας μέσω ορθών πρακτικών, ελαχιστοποίηση της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και του πετρελαίου, όπου είναι δυνατόν.
• Η έννοια της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και διαχείρισης εντάσσεται στις βασικές μας αξίες και υιοθετείται από το σύνολο των εργαζομένων, για αυτό και το προσωπικό μας φροντίζουμε να εκπαιδεύεται και επιμορφώνεται διαρκώς σε θέματα Περιβάλλοντος.
• Έχουμε υιοθετήσει τις Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και όλοι οι άνθρωποί μας είναι υπεύθυνοι και δεσμεύονται για τη συμβολή τους σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, για την προώθηση υγιών εργασιακών συμπεριφορών και για τη λειτουργία με έναν περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.
• Μέσω της Πολιτικής μας, στόχος είναι να τηρούμε όλα τα Μέτρα για την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων μας και να μετριάσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, συνεργαζόμενοι με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το προσωπικο μας για την προώθηση υπεύθυνων περιβαλλοντικών πρακτικών για συνεχή βελτίωση.
• Η δέσμευση της εταιρείας αποτυπώνεται στην Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην κοινότητα, πραγματοποίει δράσεις και πρωτοβουλίες ενώ παράλληλα ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον σε συνεργασία με σχολεία της τοπικής κοινωνίας. Υποστήριξη τοπικών εθελοντικών φορέων Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικές δενδροφυτεύσεις σε περιοχές που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές.
• Παρακολουθούμε και ερευνούμε νέες μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον έχοντας θέσει ως κύριο στόχο μας την μείωση των εκπομπών άνθρακα και του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος καθόλη την λειτουργία μας στα επόμενα έτη.
• Εφαρμόζουμε την Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, θέτουμε μετρήσιμους στόχους βιωσιμότητας στην ετήσια Αναφορά Βιώσιμης ανάπτυξής της εταιρείας μας και δουλεύουμε συστηματικά ώστε να πετύχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλους τους πυλώνες αειφορίας και στόχους των Ηνωμένων εθνών για την πράσινή ανάπτυξη.

Αναφορές ESG